Hot News :

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 พม.สามารถจ่ายเงิน เข้าบัญชีผูมีสิทธิ ภายในวันที่18 กันยายน 2566 ขออภัยในความล่าช้า จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอประชาสัมพันธ์ กรมกิจการและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุกหนุนเด็กแรกเกิด ออกไปเป็นวันที่ 8 กันยายน 2566 *** หากมีกำหนดวันจ่ายเงิน กรมกิจการเด้กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง *** จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการ ทันต่อเหตุการณ์นั้น องค์การบริการส่วนตำบลสงเปือย ขอแจ้งเพื่อแก้ไขเบอร์จากเดิม 045-580-555 เป็นหมายเลขใหม่ 045-979-324 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ช่องทางแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
ข้อบัญัติองคืการบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเดิม วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เป็น วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
กิจกรรมดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 6 วิธีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ช่วยโลก ช่วยเรา 1. งดเผาขยะ งดจุดธูป เปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้า ... 2. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ... 3. ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ ... 4. ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ... 5. หมั่นเช็คสภาพรถ เพื่อลดควันดำ ... 6. หมั่นทำความสะอาดบ้าน
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
โครงการต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2.2565 ครั้งที่ 1
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3.2565 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4.2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3.2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1.2565
เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ